KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Mazák: Novú ústavu by som privítal, zatiaľ to však nevidím reálne

Bratislava 1. septembra (TASR/HSP/Foto:TASR)

 

Ján Mazák

Ústava SR má niekoľko nedostatkov. „Nie je dostatočne programová a všeobecne formulovaná,“ povedal v exkluzívnom rozhovore pre TASR bývalý predseda Ústavného súdu (ÚS) SR a generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu Ján Mazák. Privítal by novú ústavu, nevidí to však reálne. Okrem iného by bol rád, keby sa po viacerých zmenách a výkladoch ústavy vyjasnilo, „aká sme vlastne republika, prezidentská alebo parlamentná“. Kauzy týkajúce sa ústavnosti ako Gaulieder či Čentéš sú podľa Mazáka síce rozdielne, avšak rovnako nebezpečné „pre riadne fungujúci právny štát“. Rozhovor vydáva TASR v rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky.

-Ústava SR má už 21 rokov. Za ten čas prešla viacerými zmenami. Nedávno sa objavili aj názory, že už bola toľkokrát novelizovaná, že by bolo na mieste napísať novú ústavu. Je to aj váš názor?-

Privítal by som novú ústavu z jednoduchého dôvodu. Za vyše dvadsať rokov účinnosti terajšieho základného zákona sa získali dostatočné skúsenosti, poznatky a vyskytli viaceré omyly pri jeho výklade a používaní. Dohromady by sa to mohlo politicky i ústavne vhodne zúročiť pri formulovaní novej ústavy. Nevidím to však reálne. Prijatie novej ústavy vyžaduje celospoločenský konsenzus a ten tu momentálne chýba a asi hodnú chvíľu bude nedosiahnuteľný.

-Čo sú, podľa vás, najväčšie problémy slovenskej ústavy, ktoré by bolo skutočne treba riešiť?-

Základným problémom našej ústavy je to, že nie je dostatočne programová a všeobecne formulovaná. Chýba v nej aj dôsledné definovanie vzťahov k Európskej únii, ktorá je pre nás životne dôležitá. Napokon, treba si vyjasniť, po posledných peripetiách s výkladom ústavy, aká sme my vlastne republika, prezidentská alebo parlamentná.

-Ozývajú sa názory, že slovenská ústava by potrebovala zmodernizovať. Aktuálna je napríklad otázka práv homosexuálov. Mala by sa táto skupina ľudí v ústave osobitne spomínať?-

Ak sa niekto nazdáva, že modernizovať základný zákon štátu znamená spomenúť v ňom homosexuálov, tak sa mýli. Napokon, tí sú nepriamo spomenutí. Stačí vziať do úvahy text čl. 12 ods. 2 ústavy, v ktorom sa zakazuje akákoľvek diskriminácia na základe iného postavenia. A iné postavenie je aj odlišná sexuálna orientácia, tak, ako to napokon výslovne uvádza čl. 21 Charty základných práv EÚ. Modernizáciou rozumiem skôr jasnú odpoveď na základné otázky našej štátnej existencie v zložitých geopolitických súvislostiach a v 21. storočí.

-Slovensko je súčasťou EÚ. Už dlhší čas sa hovorí o väčšej integrácii. Nemala by slovenská ústava obsahovať nejaké záruky na udržanie si istej národnej integrity a obhajobu národnoštátnych záujmov?-

Slovensko je suverénny štát. Aj po vstupe do Európskej únie. Nespochybňujme to. Preto jeho členstvo v únii nepotrebuje žiadne záruky pre národné záujmy. V Bruseli predsa rozhodujú aj naši zástupcovia. Stačí spomenúť, po Lisabonskej zmluve, ozaj posilnené postavenie Európskeho parlamentu, hlasovanie v Rade Európskej únie aj v Európskej rade. Aj naši politici rozhodujú o prípadnej užšej spolupráci pri riešení krízy v eurozóne a všeobecne i o posilnení politickej a ekonomickej integrácie. Viac integrovaná únia ako výsledok aj nášho hlasu preto skôr posilní ochranu národných záujmov, než by ich poškodzovala.

-Ústava rieši aj štátne občianstvo. Podľa nej ho nemožno „nikomu odňať proti jeho vôli“. Práve pre túto vetu je dnes na Ústavnom súde SR zákon o štátnom občianstve, ktorý pripravuje o slovenský pas ľudí, ktorí prijmú občianstvo iného štátu. Dochádza podľa vás k odoberaniu občianstva na základe tohto zákona protiústavne? Nemala by sa ústava dôslednejšie zaoberať otázkou občianstva?-

Odpoviem na obe otázky naraz. Každý štát, nielen členský štát únie, si sám upravuje otázky občianstva. V tom mu nemožno žiadnym spôsobom brániť. Je však pravdou, že Slovenská republika ako členský štát musí túto svoju výlučnú právomoc vykonávať v zmysle judikatúry Súdneho dvora v súlade s právom únie. Na tomto mieste však treba poznamenať, že ESĽP tento rok rozhodol vo veci Fehér a Dolník proti Slovensku tak, že obaja požiadali o maďarské občianstvo na základe vlastnej vôle, v čase, kedy boli účinné ustanovenia zákona o štátnom občianstve, ktorými strácali ex lege slovenské občianstvo a urobili tak s vedomím si následkov svojho rozhodnutia podľa práva Slovenskej republiky. Preto im nebolo odmietnuté slovenské občianstvo svojvoľne. Z toho vychádza, že úprava občianstva v našej ústave zásadne postačuje a zákon, ktorý bol prijatý na vykonanie príslušného článku ústavy, zatiaľ požíva výhodu prezumpcie ústavnosti. Až kým inak nerozhodne Ústavný súd.

-Problémom sú aj čierne stavby na cudzích pozemkoch. Pri riešení tohto problému dochádza ku kolízii vlastníckeho práva a práva na bývanie. Ktoré z týchto práv je nadradené? Ako sa dá táto situácia riešiť? Nebolo by na mieste aj v tomto prípade ústavu upraviť?-

Nuž, vidíte, to je tá otázka všeobecnosti textu ústavy. Položenú otázku musia najprv riešiť základné predpisy súkromného práva, predovšetkým Občiansky zákonník. Až vo výnimočných prípadoch treba siahnuť k ústavnému textu. Zbytočne sa uvažuje o nadradenosti uvedených práv. Každé má iný obsah, právo na ochranu sa líši so zreteľom na právne vzťahy, ktoré pri uplatňovaní týchto práv vznikajú a tak by sa dalo pokračovať. Inak povedané, dajte mi konkrétny prípad a ja vám poviem, ktoré z týchto dvoch práv je v danej veci akože „nadradené“, t.j. zasluhuje si viac ochrany.

-V ústave je tiež zmienka o nerastnom bohatstve. „Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.“ Je toto dostatočná záruka na to, aby štát neprišiel o svoje bohatstvo. Nemôže dôjsť napríklad k rozpredaju tohto bohatstva?-

Áno, podľa mňa je to dostatočná záruka. Ale pri tejto otázke sa pristavím. Ak sa výkladu tohto ústavného textu zmocnia ľudia, ktorým pôjde o osobný prospech a budú pri moci, tak nič nezabráni rozpredaju, aj keby sa tieto záruky strojnásobili. Preto záruky vidím len v tom, že pri moci budú politici, ktorí toto vlastníctvo Slovenskej republiky chápu ako nedotknuteľný zdroj blahobytu a uspokojovania potrieb každého občana.

-Doteraz bola ústava novelizovaná minimálne 10-krát. Je to veľa či málo v porovnaní s inými štátmi? Ak je to veľa, nesvedčí to o tom, že ústava nie je veľmi kvalitná?-

Je problémom, ak sa aj urobí nevyhnutný softvér, ale stále ho treba dolaďovať? Nie je. A tak to bolo aj s našou ústavou. Prijali sme ju ako základ našej svojbytnosti, suverénnosti a nezávislosti. No, a ukázalo sa, že niektoré časti bolo treba doladiť, doplniť, spresniť. Niečo z toho sa podarilo, napríklad priama voľba prezidenta, iné zásahy neboli také úspešné. Hovoríme o kvalite ústavy, ale tú možno merať len kvalitou politickej debaty a dohody o jej obsahu spojenej aj so širšou celospoločenskou diskusiou.

-Boli tu napríklad pokusy o zrušenie kvóra pre referendum, maďarské strany by si zas želali zmeniť preambulu, ktorá hovorí o národe a nie o občanoch, KDH by chcelo lepšiu ochranu rodiny a života. SaS zas vzniesla otázku, či je naša preambula preambulou modernej ústavy 21. storočia. Čo hovoríte napríklad na tieto problémy?-

Zoberme si to po poradí. Zrušenie kvóra pre referendum by prinieslo infláciu referendier, na ktoré nemáme dostatočne vyvinuté právne a ekonomické prostredie a niet ani dostatok historických skúseností. Nie sme Švajčiarsko. Zmena preambuly. V skutočnosti ide o úvod, ktorý je aj výsostne občiansky. Lepšia ochrana rodiny a života sú fenomény, na ktorých je vždy čo zlepšovať. Otázka je, či na to stačí len zmena ústavy, alebo je viac potrebná reálna, ekonomická, podpora rodiny a ochrana života vytvorením dôstojných podmienok na jeho ochranu aj pred narodením. Nerozumiem výrazu „preambula modernej ústavy“, myslím, že niektoré moderné ústavy dokonca preambulu ani nemajú.

-Problematická je tiež otázka výsledkov platného referenda. Mali by sa pretaviť do prijatia zákonov. Tu ale prichádza problém. Zákony prijíma parlament. Takže aj keď občania v referende povedia napríklad, že počet poslancov NRSR sa má znížiť na 100, tak sa tak nemusí stať, lebo na to treba prijať zákon a o ňom rozhodujú poslanci. A podľa ústavy hlasuje každý poslanec podľa svojho svedomia a presvedčenia, čiže nikto mu nemôže prikázať hlasovať tak, ako povedali občania v referende. Ako sa vyrovnať s týmto? Čo sledoval zákonodarca takouto zákonnou úpravou? Bol to zámer?-

Sú rôzne výklady tejto spornej otázky. Pre mňa je základom to, že poslanec Národnej rady podľa čl. 73 ods. 2 ústavy svoj mandát vykonáva osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi. Z článkov ústavy o referende nevyplýva, že pri platnom referende sa neuplatní citovaný článok ústavy. Riešením tohto problému je jedine zmena ústavy.

-Je vôbec problém ústava ako taká, alebo skôr politici, ktorí neraz prijali protiústavné rozhodnutia, zákony (zákaz zisku poisťovní, vyvlastňovanie pozemkov pod diaľnicami, zbavenie poslaneckého mandátu Františka Gauliedera…).-

Z vytvárania problémov môžeme občas viniť text ústavy a nezriedka politické rozhodnutia, pretavené do zákonov, ktoré nie sú v súlade so základným zákonom. Ozaj si niekto vážne myslí, že zdravotná starostlivosť je u nás bezplatná? Tak, ako to ustanovuje článok 40 ústavy? Tu problémy generuje text ústavy, lebo málokto si všíma, že bezplatnosť je limitovaná podmienkami, ktoré ustanoví zákon. Ďalej, podmienky vyvlastnenia sú jasné, ale politické rozhodnutia stabilne narážajú na ich mantinely a končia ako legislatívne nedorobky na Ústavnom súde.

-Podľa ústavy je Slovensko parlamentná demokracia. Za posledné roky však došlo k niekoľkým zmenám či rozhodnutiam, ktoré posilnili prezidentské právomoci. Napríklad novelizácia po páde vlády Ivety Radičovej, ktorá umožnila dovládnuť Radičovej kabinetu pod dohľadom prezidenta SR. Prezidentské právomoci posilnil aj výklad Ústavného súdu, podľa ktorého prezident nemusí vymenovať parlamentom zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora. Aký je dnes vlastne vzťah medzi parlamentnou a prezidentskou mocou?-

Zmena ústavy po páde vlády Ivety Radičovej sa nedá porovnávať s výkladom Ústavného súdu v prípade Čentéš. Zmenu základného zákona odobril jediný ústavodarný orgán, Národná rada. A bez ohľadu na jeho kritiku je plne legitímna. Výklad Ústavného súdu je však viac ako sporný. Priradil ku kompetenciám prezidenta, ktorý je súčasťou výkonnej moci, oprávnenia typické pre kancelársky systém a pozmenil tak charakter štátu. Napriek tomu zostávame parlamentnou republikou a prezident zostáva tzv. slabou hlavou štátu. Prezident je preto zásadne povinný rešpektovať rozhodnutia Národnej rady ako jediného ústavodarného a zákonoradného orgánu a jeho kontrola sa musí obmedziť len na previerku zákonných kritérií, za ktoré zodpovedá prijímaním zákonov výlučne Národná rada.

-Ústavu podpisoval aj súčasný prezident SR Ivan Gašparovič, vtedy predseda Slovenskej národnej rady. Počas jeho šéfovania parlamentu došlo k protiústavnému odobratiu poslaneckého mandátu Františkovi Gauliederovi z HZDS. V súčasnosti rezonuje kauza Jozefa Čentéša, ktorého prezident odmietol vymenovať za generálneho prokurátora. Opozícia v týchto dvoch kauzách vidí paralelu. Ako to vidíte vy?-

Oba prípady by sa mali vnímať v kontexte konkrétnej historickej situácie. Pozbavenie mandátu poslanca Gauliedera bolo v danom momente nesmierne vážnym signálom o poruche vo vnútri ústavného systému a poriadku. Republika začínala a takýto protiústavný počin, konštatovaný aj Ústavným súdom, bol vlastne šokom a zároveň otázkou, kam sa vlastne uberáme. Nevymenovanie kandidáta na generálneho prokurátora sa stalo po 20 rokoch existencie ústavy a úzko súviselo s pádom vlády Ivety Radičovej a mocenským bojom o tento ústavný post, v ktorom rozhodujúca politická sila získala podporu najprv od Ústavného súdu a potom aj od hlavy štátu. To robí tento prípad odlišným od kauzy Gaulieder, nerobí ho však menej nebezpečný pre riadne fungujúci právny štát.

-Konal, podľa vás, prezident v Čentéšovom prípade správne a v súlade s ústavou?-

Jeho rozhodnutie o nevymenovaní Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora je odôvodnené svojvoľným, ba nepreskúmateľným spôsobom. Preto je v rozpore s výkladom Ústavného súdu, ktorý svojvoľnosť dôvodov zakazuje, ako aj s rozhodnutím jeho senátu, podľa ktorého voľba Jozefa Čentéša bola v súlade so zákonom a ústavou. Iste, uznávam, že konečné slovo patrí senátu Ústavného súdu, ale odobriť rozhodnutie prezidenta o nevymenovaní bude tvrdý oriešok, ktorý bude, navyše, preskúmateľný aj medzinárodnou súdnou mocou.

-V súčasnosti pôsobíte v zahraničí. Ako vnímate udalosti posledných rokov okolo ústavy na Slovensku?-

Posledné roky som strávil ako generálny advokát na Súdnom dvore a dodnes pôsobím v určitých pozíciách na úrovni únie. Problémy s ústavou som sledoval a vnímal ako daň za politické rozpory, ktoré viedli k pádu vlády I. Radičovej, ale aj ako prirodzené dôsledky rozchodu politických ambícií s požiadavkami ochrany ústavnosti v Slovenskej republike. Na ich zosúladenie tu máme Ústavný súd. A práve Ústavný súd sa ukázal ako činiteľ, ktorý skôr „prilial olej do ohňa“, než aby disciplinoval politické prostredie rozhodnutiami, ktoré by mali oporu v jeho predošlej judikatúre, v európskom právnom priestore a v judikatúre Súdneho dvora a ESĽP.

Rozhovor s bývalým predsedom ÚS SR a generálnym advokátom Súdneho dvora Európskej únie v Luxemburgu Jánom Mazákom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

zf

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Česko vyhostilo v súvislosti s kauzou ricín dvoch ruských diplomatov. Vyhostenie je podľa Ruska vykonštruovanou provokáciou

Praha 5. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek, Sputnik/Kremlin-Alexei Nikolsky)   Ruské veľvyslanectvo hodnotí krok českej vlády, ktorá vyhostila dvoch jeho zamestnancov v súvislosti s tzv. ricínovou kauzou, ako nepriateľský. Informoval o tom v piatok spravodajský server iDNES.cz "Ide o vykonštruovanú provokáciu. Tento nepriateľský krok, ktorý bol od začiatku založený na…

Na procese v kauze vraždy poslanca Rakovského odzneli záverečné reči

Bratislava 5. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Proces v kauze vraždy mestského poslanca a advokáta Mareka Rakovského z júla 2013 sa blíži do finále, keď v piatok pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku odznel prednes záverečných rečí. Hlavné pojednávanie, kde by mal padnúť verdikt, je vytýčené na 18.…

Ministerstvo kultúry začalo s prípravou výberového konania na šéfa SND, reaguje rezort na výzvu zamestnancov divadla

Bratislava 5. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Ministerstvo kultúry (MK) SR už začalo s prípravou výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa či riaditeľky Slovenského národného divadla (SND) Pre agentúru SITA to uviedla Zuzana Viciaňová z rezortu kultúry v reakcii na dnešnú výzvu, ktorú ministerke kultúry adresovali zamestnanci SND.…

Vo Frankfurte zneškodnili bombu z druhej svetovej vojny

Frankfurt nad Mohanom 5. júna 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/DPA-Hendrik Schmidt)   Nemeckí pyrotechnici v piatok zneškodnili vo Frankfurte nad Mohanom bombu z druhej svetovej vojny. Päťstokilogramovú americkú bombu našli v utorok počas stavebných prác v areáli tamojšieho kongresového centra Polícia v piatok ráno uzavrela okolie miesta a v oblasti tiež nepremávali vlaky…

Trump: USA majú pandémiu koronavírusu už takmer za sebou

Washington 5. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol že v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu majú Spojené štáty už to najhoršie za sebou. Štatistika zamestnanosti totiž ukázala, že sa v USA zvýšil počet nových pracovných miest, informovala agentúra AFP "Mali sme najúžasnejšiu ekonomiku v…

Matovič: Pre investorov treba nastaviť udržateľné podmienky

Trnava 5. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Vláda SR chce vytvoriť podmienky, ktoré pomôžu zahraničné investície na Slovensku v nasledujúcom období nielen udržať, ale aj prilákať nových investorov. Povedal to v piatok po návšteve automobilky Groupe PSA Slovakia premiér Igor Matovič (OĽaNO) Automobilka v Trnave je prvou, ktorá po odstávke…

Podozrivého v prípade Madeleine McCannovej vyšetrujú v súvislosti so zmiznutím ďalšieho dievčatka

Berlín 5. júna 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/Metropolitan Police-Teri Blythe)   Nemca, ktorého vyšetrujú v súvislosti so zmiznutím Britky Madeleine McCannovej v Portugalsku v roku 2007, začali vyšetrovať aj v súvislosti s podobným prípadom v Nemecku. Prokurátori v meste Stendal, ktoré sa nachádza 100 kilometrov západne od Berlína, pre agentúru dpa uviedli, že…

Kováčiková ku kauze Jankovská:  Odmietam akékoľvek medializované tvrdenia, že v trestnej veci Jankovskej som vydala pokyn na zmenu právnej kvalifikácie skutku, pre ktorý je stíhaná, s cieľom dosiahnuť miernejší trest

Bratislava 5. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jakub Julény)   Odmietam akékoľvek medializované tvrdenia, že v trestnej veci obv. Moniky Jankovskej som vydala pokyn prokurátorke, ktorá vykonáva dozor v tejto veci na zmenu právnej kvalifikácie skutku, pre ktorý je menovaná stíhaná, s cieľom dosiahnuť miernejší trest pre menovanú Pri rozhodovaní o sťažnosti obvinených…

Až 110 poslancov NR SR hlasovalo za vyslanie našich vojakov do Pobaltia. Ktorí poslanci podporujú vojenské provokácie voči Rusku

Bratislava 5. júna 2020 (HSP/Foto:TASR-Tomáš Halász)   V parlamente bol schválený návrh na predĺženie pôsobenia slovenských vojakov v Poľsku a Pobaltských krajinách, teda v blízkosti hraníc s Ruskou federáciou. (Ne)Prekvapivo ho v Národnej Rade Slovenskej republiky schválilo až 110 poslancov. Okrem poslancov vládnej koalície, ktorí hlasovali ako jeden muž, toto…

Orbán vyzval EÚ, aby zrušila sankcie voči Bielorusku

Budapešť/Minsk 5. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/BelTA-Maxim Guchek)   Maďarsko zastáva názor, že by Európska únia mala konečne zrušiť sankcie voči Bielorusku. Povedal to v piatok v Minsku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po rokovaní s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom Orbán, ktorý absolvoval oficiálnu návštevu Bieloruska na Lukašenkovo pozvanie, pripomenul, že Minsk…

Do online seminárov národného projektu IT Akadémia sa zapojilo vyše šesťtisíc učiteľov

Bratislava 5. júna 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Do online seminárov národného projektu IT Akadémia sa zapojilo vyše šesťtisíc učiteľov. Ako informuje na svojej stránke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ), do nedele 30. mája sa uskutočnilo 172 rôznorodých workshopov. Učitelia sa v rámci nich mohli priučiť tvorbe testov a…

Vláda: Nový regulačný rámec EÚ pre zdravotnícke pomôcky sa posunie o rok

Bratislava 5. júna 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Nový regulačný rámec Európskej únie (EÚ) pre zdravotnícke pomôcky a uplatňovanie nových právnych predpisov v tejto oblasti sa posunie o rok. Novelu zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR vo štvrtok (4. 6.) odobrila vláda SR. Národná rada…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Viera už nestačí! Treba presvedčenie!

Začnem krátkym poučným príbehom: Veľmi dlho nepršalo a miestny farár vyzval dedinčanov, aby prišli do kostola a modlili sa za dážď. Prišli úplne všetci, a ako tak sedeli v kostole a modlili sa, farár po nich prechádzal svojim pohľadom, až uvidel male dievča, ktoré si so sebou prinieslo dáždnik.

Vojna medzi miliardármi a ešte oveľa bohatšími či mocnejšími 2

Pokračovanie ... Takže ako sa dajú okradnúť miliardári? Bohatých okradnete najlepšie cez ich lakomosť. Čím väčšia lakomosť, tým väčšia možnosť okradnutia. Väčšina bohatých má svoj majetok vo firmách. Ich bohatstvo vyplýva z trhovej kapitalizácie ich firmy – teda z cien ich firmy na trhu. Alebo jednoducho ich firma nie je na trhu,…

Spúšťač: vírus. Dôsledky: sociálny kolaps, neskôr hladomor. Konečný zámer: zotročenie, diktatúra, totalita.

Len pripomeniem to, o čom som písal v predchádzajúcich blogoch. Je to akási sekvencia logického vývoja. Ukazuje sa, že vládcom stále nedochádza skutočnosť, že hlavný problém nikdy nebol vo víruse. COVID bol len primárny prejav problému, spúšťač, nie podstata problému. Skutočný problém sa od začiatku skrýval a naďalej sa skrýva v dôsledkoch reakcie…

List z Horno-Dolného Výplachu č. 8

Vážený pán premiér Hejtovič...ehm teda Matovič, nejako sa veľa píše o tom onom núdzovom stave. Vraj ho nechceš zrušiť. Ja neviem, čo sa na tom nedá pochopiť. Čo ľudia nečítajú noviny, že v Amerike na skorodovanom núdzovom stave zarobili milióny? Teda nie všetci, ale taký Gates určite. To je ten, čo má…

Smer sa nám rozpadá

Už keď odstúpil Marek Maďarič, bolo potrebné spozornieť. Potom aj Peter Kažimír. Na vonok nám v posledných rokoch vyrazila špina, kopec špiny. Nedá sa to už ani upratať. Sociálna demokracia, slovenská sociálna demokracia, zdá sa, plná ziskuchtivých indivíduí. Aký to rozpor... Navonok záujem o obyčajných ľudí, chudobu a starých, v…

Ak by som kandidoval na funkciu generálneho prokurátora, lex Lipšic by v parlamente zrušili obratom

Keď som pred parlamentnými voľbami ako sudca Najvyššieho súdu ohlásil, že budem kandidovať na poslanca ako líder strany Vlasť, parlament takmer jednohlasne prijal zákon s názvom lex Harabin. Tento zákon prijatý kvôli jednej osobe ustanovoval, že sudca ktorý bude kandidovať do parlamentu automaticky stratí mandát sudcu. Dôvod mal byť ten, aby…

TopDesat

Naj budovy Slovenska: Prvý obchodný dom sa volal Brouk a Babka

0

OD Dunaj bol postavený v roku 1936 podľa projektu architekta Christiana Ludwiga (zo starej známej prešporskej rodiny) a v súčasnom Dunaji sídlila firma Brouk a Babka. V roku 1936 bola dnešná národná kultúrna pamiatka postavená za rekordných 90 dní na vtedajšom Námestí republiky. Budova patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku a…

Základy výživy: Čo potrebuje ľudské telo na fungovanie?

0

Aby ľudské telo fungovalo normálne a bezproblémovo, vyžaduje zdroje energie, stavebné materiály na rast aj základnú údržbu a malé množstvá životne dôležitých látok, ktoré zabezpečujú hladký priebeh početných metabolických procesov. Organizmus si zo živín, obsiahnutých vo vyváženej strave, vytvorí takmer všetko, čo potrebuje. Pri primeranom prísune životne dôležitých zložiek potravy – vody, sacharidov,…

Kreativita niektorých ľudí je naozaj zaujímavá

0

Kreativita niektorých ľudí je naozaj zaujímavá. Svoju bohatú predstavivosť dokážu využívať takmer v každej možnej príležitosti. Napríklad taká škvrna po rozliatej káve sa v mysli týchto ľudí premieňa na lietajúceho vtáka alebo mimozemšťana. Kreativita spôsobuje to, že vidíte veci inak, ako ostatní. Po vzhliadnutí týchto fotografií zistíš, že aj ty…

Čo všetko spôsobuje, že si atraktívny?

0

Máme sklon si myslieť, že krása je v oku pozorovateľa. Ako však naznačuje štúdia, nemusí to nevyhnutne byť pravda. V skutočnosti je pravda niekde uprostred. Štandardy príťažlivosti sú síce všeobecne dané, ale aj naše osobné preferencie zohrávajú dosť veľkú úlohu. Poďme sa ponoriť hlbšie do tejto témy a zistiť, aké črty u ľudí považujeme za…

TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 4. časť

0

Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

666: Zlovestné číslo - 1. časť

0

Diabolské číslo 666 spolu s číslom 13 sa považuje za zlovestnú číslicu. Potom, ako sa toto číslo objavilo v Zjavení Jána, vzniklo množstvo hypotéz o jeho skutočnom význame, všetky však na znepokojujúcom pozadí symbolu zla. Pripravili sme si pre vás opäť dvojdielny článok a opäť o viac než zaujímavej téme. Poďme na prvý diel. „V…

Vo svete IT

RECENZIA: Redmi Note 9 je vcelku solídny prístroj, ale má nejaké muchy. Pre koho je vhodný?

0

Do redakcie nám nedávno zavítal približne na 10 dní smartfón Redmi Note 9, ktorý sme samozrejme podrobili redakčnému testu. Hneď v úvode povieme, že v mnohých oblastiach vyčnieva nad konkurenciou, ale na druhej strane je viacero oblastí, kde nás tak nenadchol. Poďme sa spolu teda pozrieť na jeho klady a…

Vedci našli planétu podobnú Zemi, ktorá obieha okolo „druhého Slnka“

0

Poznáme už viac ako 4-tisíc exoplanét a medzi nimi sa astronómom podarilo odhaliť naozaj špeciálny kus. Ide o planétu KOI-456.04, ktorá veľkosťou podobná Zemi a dokonca obieha okolo hviezdy, podobnej Slnku. Astronómovia zistili, že by sa mohla planéta KOI-456.04 nachádzať vo vzdialenosti, ktorá podporuje život na povrchu. Ide o takzvanú obývateľnú zónu, vzdialenosť od…

Facebook spúšťa možnosť zálohovania fotografií priamo do služby Google Fotky | NÁVOD

0

Najväčšia sociálna sieť na svete, Facebook, prichádza s novým jednoduchým nástrojom, na ktorý už dlhé roky čakala veľká časť používateľov. Facebook od dnešného dňa prichádza s možnosťou rýchleho a jednoduchého skopírovania všetkých fotografií do služby Fotky Google, ktorá patrí medzi najpoužívanejšie a najinteligentnejšie cloudové úložiská pre fotografie. Prepojenie dvoch populárnych…

Google spúšťa novú funkciu, ktorá nám má zefektívniť vyhľadávanie informácií na webe

0

Google v minulosti testoval funkciu, ktorá zvýrazňovala obsah na stránkach, ktorý ste vyhľadávali prostredníctvom vyhľadávača. Tento test prebiehal ako na počítačoch, tak aj na smartfónoch.  Dlho sme o tejto funkcii nepočuli žiadne nové správy, teda až doteraz. Google potvrdzuje, že začína sprístupňovať zvýrazňovanie obsahu pre verejnosť Spoločnosť Google prostredníctvom Dannyho…

Chrome od verzie 85 by mohol ponúknuť menej frustrujúce nahrávanie obrázkov

0

Pravdepodobne väčšina z nás sa v prípade používania počítačovej verzie internetového prehliadača Chrome  stretla s rovnakým problémom – keď ste nahrávali obrázok na stránku pomocou jeho presunutia, a neskôr ste si uvedomili, že stránka túto funkciu nepodporuje, alebo ste ho omylom umiestnili mimo vyhradený priestor, tak sa Vám otvorila fotografia…

Viac ako 50 platených aplikácií a hier si môžete z Google Play stiahnuť dočasne zadarmo. Nepremeškajte to!

0

Pracovný týždeň pomaly, ale isto končí. A práve preto Vám prinášame bohatú nádielku  platených aplikácií a hier, ktoré môžete po limitovaný čas stiahnuť kompletne zadarmo. V rámci ponuky nižšie nájdete 26 aplikácií,  z ktorých do pozornosti extra dávame aplikácie Simple Notes Pro (ide jednoduchý poznámkovač), Pollo Privater Browser (ide o…

KAMzaKRÁSOU

Účinná bylinka na poruchy trávenia: Ako ti pomôže horká ďatelina?

0

Vachta trojlistá je skvelá a účinná bylinka na poruchy trávenia. Ešte ju nepoznáte? V tom prípade neprehliadnite tento článok. Povieme vám všetko dôležité!

RECEPT: Syrom plnené klobásy obalené v slaninke

3

Inšpirácií nie je nikdy dosť. Preto sme si pre vás pripravili rýchly a jednoduchý recept.Syrom plnené klobásy obalené v slaninke sú totiž na leto ako stvorené.

Obrazy do obývačky, ktoré ju zmenia na nepoznanie

0

obývačka by mala byť útulným miestom s príjemnými dekoráciami. Obrazy do obývačky môžu mať rôznu podobu a vyhotovenie. Aký by ste si vybrali do tej vašej?

Ako si vybrať práčku do domácnosti? Čo všetko ovplyvňuje jej cenu?

3

Najviac využívaný spotrebič v domácnosti, teda hneď po varnej doske a rúre. Ako si vybrať práčku do domácnosti, aby nebola hlučná a vyprala čo najviac vecí?

Pleťová maska z matcha čaju: Zázrak nielen pre začervenanú pleť!

4

Ak vás trápi začervenanie na pleti, akné, suchá pleť a pod. ,tak táto maska z matcha čaju a Aloe vera je pre vás to pravé orechové. Oplatí sa vyskúšať ju!

Tipy na bezmäsité jedlá na leto: Chutiť budú každému!

6

Ak hľadáte recepty na rýchle bezmäsité jedlá na leto, tak ste na správnom mieste. Máme pre vás recepty, ktorých prípravou nezabijete polovicu dňa!

Svetlo sveta

Päťdesiat dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

0

Katolícka cirkev oslávi v nedeľu 31. mája Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú…

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Armádny Magazín

V Jemene zastrelili vojnového korešpondenta video agentúry Ruptly

0

Jemen, 5.jún 2020 ( AM ) - V Jemene zastrelili Nabila Hassana, korešpondenta video agentúry Ruptly. Na telegramom o tom dnes informovala Margarita Simonjanová, šéfredaktorka MIA Rusko dnes a televíznej siete RT. Uvádza sa, že dotyčný bol zastrelený priamo p

Forbes o najtajnejšej ruskej ponorke

0

USA, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Prebiehajúca modernizácia ruskej ponorkovej flotily je najväčšia od čias studenej vojny. V Rusku sa súčasne buduje šesť rôznych ponoriek, čo sa od základu líši od americkej koncepcie. V článku pre Forbes o t

V Poľsku zase dráždia Rusko - pokračujú v najväčšom presune amerických vojsk do Európy

0

Poľsko, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - V Poľsku odštartovalo vojenské cvičenie Defender Europe 2020 odložené kvôli pandémii koronavírusu. Malo to byť najväčšie cvičenie za 25 rokov. Plánovalo sa, že spoza oceánu dorazí 20 tisíc vojakov a pripojí sa k nim deväť tisíc amerických vojenských príslušníkov v Európe.  

Pokročilý softvér môže nový americký bombardér B-21 zmeniť na technologickú hnaciu silu

0

USA, 5.jún 2020 ( AM, Sputnik ) - Prvý bombardér B-21 má už byť údajne vyrábaný, pričom prvý let sa očakáva v decembri roku 2021. Budúca generácia bombardéra B-21 Raider letectva Spojených štátov (USAF) bude vybavená

Americký policajt vystrelil granát so slzným plynom priamo do hlavy protestujúceho. Video

0

USA, 5.jún 2020 ( AM ) - Americký policajt vystrelil granát so slzným plynom priamo do hlavy protestujúceho v jeho tesnej blízkosti. A tesne pred týmto jeho kolega mu uštedril dávku sprejom do tváre. Aj napriek skutočnosti, že nebol vyzbrojený:   https://twitter.com/i/status/1268426921727197187  

Slovenskí vojaci posilnia prítomnosť NATO v Pobaltí o pol roka dlhšie

0

Slovensko, 4.jún 2020 ( AM, MO SR ) - Národná rada SR dnes schválila predĺženie mandátu príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí aktuálne pôsobia v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti (eFP) NATO v Pobaltí. Súhlas s návrhom vyslovilo 110 poslancov, čo je dokonca viac, ako by bolo potrebné napríklad na prijatie ústavného zákona.…

Tvoja Svadba

Čo si svadobní hostia všímajú na svadbe najviac a čo im je ukradnuté?

0

Na svadbe sa nesedí. Teda, väčšina hostí si neprišla na vašu svadbu posedieť (výnimkou je podávanie večere). Áno, sú ľudia, ktorí radšej pozorujú druhých od stola a nenechajú sa ponúkať čerstvými pagáčikmi či krémešmi. Každý z hostí čaká, že sa na svadbe roztočí poriadna zábava a pretancuje sa až do rána bieleho. Mnohým…

Bilingválna svadba: Ako ju naplánovať a na čo si dať pozor?

0

Bilingválna svadba v dnešnej dobe už nie je ničím nezvyčajným. Ako ju však naplánovať tak, aby si ju obe strany užili a zažili skvelý deň? My vieme.

Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

0

Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

0

Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

0

Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

Tvoje Zdravie

Aké sú účinky tamarindu? Indické datle sa určite oplatí jesť!

0

Máme tu ďalšie veľmi zdravé tropické ovocie pripomínajúce fazuľu, no označované za indickú datľu. Aké sú účinky tamarindu pochádzajúceho z ďalekej Afriky?

Tipy na letné recepty: Najlepšie pochúťky ideálne pre každého

0

Stáť počas leta pri sporáku niekoľko hodín nie je žiadnou výhrou, Skúste preto letné recepty, ktoré máte hotové raz-dva a budú chutiť úplne všetkým!

Najlepšie bylinky na vlasy: Ktoré pomôžu pri ich padaní či zlej kvalite?

0

Byliniek, ktoré podporujú zdravie a krásu vlasov a odstraňujú viacero vlasových problémov je skutočne mnoho a my spomenieme ešte jednu. Je ňou podbeľ liečivý, ktorý pomôže zlepšiť kvalitu vlasov a navrátiť im stratený lesk. Rovnako podporí ich zdravý rast. Má protizápalové účinky. Výluh z listov podbeľa môžete pravidelne vtierať priamo do vlasovej pokožky.…

TOP pleťové oleje na problematickú pleť: Ktoré pomôžu aj pri akné?

0

Že sú pleťové oleje určené len pre suchú pleť? To sa mýlite! Pomôžu i mastnej a aknóznej pleti. Predstavíme vám najlepšie pleťové oleje na problematickú pleť!

Pľúcny ventilátor vám môže zachrániť život: Ako vlastne funguje?

0

V súvislosti s koronavírusom sa častokrát hovorí aj o umelej pľúcnej ventilácii. Pľúcny ventilátor totižto dokáže zachrániť život. Ako však funguje?

TOP 5 dôvodov, prečo jesť bulgur: Oplatí sa ho zaradiť do jedálnička?

0

Viete, prečo jesť bulgur pravidelne? Aké benefity prináša konzumácia tohto pokrmu? Aké telu prospešné látky obsahuje? Všetko dôležité sa dozviete v článku!